14 de maio de 2009

AVE MARIA BELLA


AVE MARIA BELLA
(em Sardo)

Musica:
António Costa

Musica:
Ilenia Romano
Ave Maria,
mama de vida nostra,
lughe de lughe vera,
mama... de ispera!

Paghe santa
ti cantat s'anima...
Paghe eterna danos
pro gosare chelu e terra. Tue cunsolu,
amore e làgrimas,
tue ses donu
caru a donzi peccadore... Fide celeste, ses su fogu
sempr' azzesu de su perdonu, gosu chi benit dae
Gesù: grassias a tie tottu est nou, Maria bella!

Ave Maria,
mama de vida nostra,
lughe de lughe vera,
mama... de ispera!

Misteriu divinu,
gloria 'e s'omine;
de 'onzi caminu
ses istella de salvesa...

Bestìda 'e Deu
sempre t'ammèntasa
de nos leare
dulchemente a manu tenta... Fide celeste, ses su fogu
sempr'azzesu de su perdonu, gosu chi benit dae
Gesù: grassias a tie tottu est nou, Maria bella!Sem comentários:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails